Sejarah

Visi

Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Islam yang Berwawasan IPTEKS menuju masyarakat berkeadaban tahun 2025


Misi

  1. Mewujudkan sarjana yang ahli dalam pengkajian Islam dan berwawasan Ipteks;
  2. Menyiapkan tenaga ahli dalam bidang penelitian dan pengembangan Islam yang berwawasan Ipteks menuju masyarakat berkeadaban;
  3. Menghasilkan sarjana Islam yang menguasai teknologi informasi dalam melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan.

Tujuan

Terwujudnya sarjana Islam yang profesional dalam bidangnya dan memiliki keahlian dalam kajian Islam yang berbasis Ipteks menuju masyarakat berkeadaban

Program Studi

No. Program Studi Akreditasi
1. Pendidikan Agama Islam B
2. Bimbingan Penyuluhan Islam B
3. Perbankan Syariah C
4. Pendidikan Islam Anak Usia Dini -